Sample WOPI Actions


docx
xlsx
pptx
vsdx
wopitest
wopitestx